2020 წლის 12 -15 ოქტომბრის ჩათვლით აპლიკანტებს, რომლებიც პროფესიული ტესტირების/კონკურსის/შიდა შერჩევის შედეგების გათვალისწინებით, ვერ ჩაირიცხნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, უფლება აქვთ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ პროგრამაში (vet.emis.ge) გააკეთონ არჩევანი დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე და მიმართონ შესაბამის პროფესიულ დაწესებულებებს ჩარიცხვის მოთხოვნით.

ამისათვის ონლაინ რეგისტრირებული აპლიკანტი უნდა ეწვიოს ვებგვერდს –vet.emis.ge და გაიაროს ავტორიზაცია,ხოლო აპლიკანტებმა რომლებმაც რეგისტრაცია გაიარეს დაწესებულებებსა და სარეგისტრაციო ცენტრებში, დადგენილ ვადებში უნდა მიმართონ პროფესიულ დაწესებულებებს.