გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) კერძო სექტორის განვითარების პროექტისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა „პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის“ 2014 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული კვლევები: „პროფესიულ სტუდენტთა განწყობების კვლევა პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით“ და „დამსაქმებელთა განწყობების კვლევა პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით“. ასევე, GIZ-ის მხარდაჭერით მომზადდა „პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრის კვლევის“ მეთოდოლოგია.

დანართის სახით წარმოდგენილია ზემოაღნიშნული ორი კვლევის პირველადი შედეგები.

„პროფესიულ სტუდენტთა განწყობების კვლევა პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით“

„დამსაქმებელთა განწყობების კვლევა პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით“

სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა”