ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია არის მომზადების მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს კადრების მომზადებას დროის მოკლე მონაკვეთში. პროგრამა შემუშავებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად და უზრუნველყოფს მოამზადოს კადრი,რომელიც შეძლებს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგიური პროცესისთვის ხელსაწყო იარაღების და დანადგარების გამოყენებას.ნედლეულის არჩევას, მისი მაღალტექნოლოგიური დამუშავებას:მცირე და უნარჩენო ტექნოლოგიები.ჩაის ხარისხის შეფასებას,დეგუსტაციას და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლის განსაზღვრას.რომლის დასტურადაც აიღებს სახელმწიფო სერტიფიკატს. პროგრამის კურსდამთავრებული აღჭურვილი იქნება ყველა იმ აუცილებელი ცოდნითა და უნარით, რაც საჭიროა ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგიის პროფესიული მომზადების პროგრამის განსახორციელებლად.

Contact Info

  • გურია, ოზურგეთი, ოზურგეთი, რუსთაველის №8
  • horizonti.ge
  • 577162288

Join and get news and updates first

Large call to action for registration