სატვირთო გადაზიდვების ოპერირება

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მსმენელთა პროფესიული მომზადების მიზნით შექმნილი პროგრამა „სატვირთო გადაზიდვების ოპერირება“ შედგენილია ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა“ ცხრა პროფესიულ/დარგობრივი მოდულის საფუძველზე. იგი მოცავს 6 შედეგს, საიდანაც კომპეტენციების მინიმუმ 70% გამომუშავება მოხდება უშუალოდ პრაქტიკულ სამუშაო გარემოში. პროგრამა მოიცავს სულ 192 საკონტაქტო საათს.

Contact Info

  • თბილისი, ვაკე-საბურთალო, თბილისი, მ. კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი
  • www.gtu.ge
  • 599024544

Join and get news and updates first

Large call to action for registration