ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება

მომსახურებები

მშენებლობის წარმოება

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა

ჰაერის კონდიცირება

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა

ციფრული ხელოვნება

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ტელეკომუნიკაცია

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა

აგრომექანიზაცია

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა

სატყეო საქმე

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა

საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება

მომსახურებები

საავიაციო გადაზიდვები

თავისუფალი მოდულები