კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა 2016 წელი

კვლევის ანგარიშები

ინკლუზიური განათლების მაჩვენებელი 2013 წელი

კვლევის ანგარიშები

კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა 2017 წელი

კვლევის ანგარიშები

პროფესიული სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი

კვლევის ანგარიშები

დამსაქმებელთა დამოკიდებულების კვლევა 2014 წელი

კვლევის ანგარიშები

კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა 2014 წელი

კვლევის ანგარიშები

რეფორმის სტრატეგიის 2017, 2018 წლების ანგარიში

რეფორმის ანგარიშები

პროფესიული სასწავლებლით სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა 2015 წელი

კვლევის ანგარიშები

კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა 2015 წელი

კვლევის ანგარიშები

კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა 2018 წელი

კვლევის ანგარიშები