სასერტიფიკატო

გადამზადების პროგრამის დასახელება

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის მოკლე აღწერა

სატესტო პროგრამა

შპს გტ-ბომბორა

აღწერა

სატესტო პროგრამა 1

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის აღწერა ...

სატესტო პროგრამა 2

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის აღწერა..

ახალი პროგრამა 4-07

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის აღწერა (პროგრამის აღწერა (პროგრამის აღწერა (პროგრამის აღწერა (პროგრამის აღწერა (

დისტანციური IT მხარდაჭერის სპეციალისტი

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

„დისტანციური IT მხარდაჭერის სპეციალისტი“ არის გადამზადების მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს IT მხარდაჭერის სფეროში არსებული კადრების გადამზადებას დროის მოკლე მ...

თაბაშირ-მუყაოს ფილებით სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში

მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები,გაიაროს ანაზღაურებადი პრაქტიკა და დასაქმდეს აღნიშ...

სხვადასხვა მასალის დამუშავება თანამედროვე CAM პროგრამების გამოყენებით, 3 D მოდელირება და რთული მრავალკომპონენტიანი ნაკეთობების პროექტირება.

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება პროგრამირებული ჩარხების მართვაში თანამედროვე CAM პროგრამების გამოყენებასთან, 3D მოდ...

მშენებლობაზე ქარგილების, კარ-ფანჯრისა და იატაკის მოწყობა

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში

მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები,გაიაროს ანაზღაურებადი პრაქტიკა და დასაქმდეს აღნიშ...

საკალატოზო სამუშაოების შესრულება

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში

მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები,გაიაროს ანაზღაურებადი პრაქტიკა და დასაქმდეს აღნიშ...

ტიპი
ფართო სფერო
  • ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი (0)
  • განათლება (0)
  • ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა (0)
  • ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (0)
  • მომსახურებები (0)
  • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია (0)
  • სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია (0)
  • ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები (0)
  • ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა (0)