სასერტიფიკატო

სატვირთო გადაზიდვების ოპერირება

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მსმენელთა პროფესიული მომზადების მიზნით შექმნილი პროგრამა „სატვირთო გადაზიდვების ოპერირება“ შედგენილია ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა“ ცხრა პროფესიუ...

სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოება

კოლეჯი ,,ბლექსი’’

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოება“ სწავლა შეუძლიათ საბაზო განათლების მქონე სრულწლოვან პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან ან აპირებენ დასაქმებას მომსახურების ისე...

მხატვარ-გრიმიორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მხატვარ-გრიმიორის სპეციალობა სახელოვნებო სივრცეში არსებულ პროფესიებს მიეკუთვნება. იგი ძალზედ მნიშვნელოვანია თეატრსა და კინოში, ასევე ფოტო, სამოდელო და შოუ ბიზნესის სფეროებში. სასწავლო კურსი მოიცავს თე...

ამფეთქებელი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების დროს მუდამ საჭირო ხდება ქანების დანგრევა, ქანის გარკვეული ნაწილის მოცილება მასივისაგან. ქანების დანგრევას მოითხოვს, აგრეთვე, საგზაო მშენებლობა, სხვადასხვა დანიშნულების...

ციფრული ელექტრონიკის ტექნიკოსი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკა-შეკეთებასთან ან/და თვითდასაქმება. მ...

ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია არის მომზადების მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს კადრების მომზადებას დროის მოკლე მონაკვეთში. პროგრამა შემუშავებულია შრომის ბაზრის ...

შენობაში წყალსადენი სისტემების მონტაჟი

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში

მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები,გაიაროს ანაზღაურებადი პრაქტიკა და დასაქმდეს აღნიშ...

კედლებისა და ტიხრების აშენება

სსიპ კოლეჯი "აისი"

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება გან...

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი სპეციალისტისთვის და არასპეციალისტისთვის, რომელსაც სურს მოკლე ვადაში მიიღოს

სასტუმროს ნომრებისა და საზოგადოებრივი არეალის სისუფთვის უზრუნველყოფის, დასუფთავების განყოფილ...

სარესტონო სერვისი და სერვირება

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"

პროფესიული მომზადების პროგრამა ,,სარესტონო სერვისი და სერვირება’’ , შემუშავებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სარესტორნო სფეროს სპეციალისტების ჩართულობით. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდ...

ტიპი
ფართო სფერო
  • ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი (0)
  • განათლება (0)
  • ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა (0)
  • ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (0)
  • მომსახურებები (0)
  • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია (0)
  • სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია (0)
  • ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები (0)
  • ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა (0)